ប្រភេទទាំងអស់
enEN
វប្បធម៍របស់ក្រុមហ៊ុន

:ទំព័រដើម> ពត៌មានអំពីពួក​​យើង > វប្បធម៍របស់ក្រុមហ៊ុន

គោលបំណងរបស់យើង
To provide better services than your demand and to create betterlife than staffs expectation.

01

01
02
Our quality guideline
Precise, abide by the concrete matters to build high qualityof RIXIN brand, be exploit and creative, and spend all we have to exceed thecustomers demand.

02

តម្លៃរបស់យើង
To conduct ourselves before accomplishing a task.

03

03
04
Our working style
Earnest, fast-react and stick to our words.

04

ប្រភេទក្តៅ