ប្រភេទទាំងអស់
enEN
ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង
ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ

ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ

យើងអាចផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងរហ័ស
Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd.

ទូរស័ព្ទ:+ 86-731-22778509| + 86-731-22778506

Website:https://www.zhuzhoumingri.com

អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 88, ផ្លូវ Mingri, តំបន់ឧស្សាហកម្ម Liyu, ស្រុក Tianyuan, ទីក្រុង Zhuzhou 412007, ខេត្ត Hunan.PRC

ប្រភេទក្តៅ